Hlavní stránka

Svatodušní novena – 6. den

SVATODUŠNÍ NOVÉNA

6. DEN – DUCH SVATOSTI

VE JMÉNU OTCE I SYNA + I DUCHA SVATÉHO.
AMEN

– Přijď, Duchu modrosti, a ovsvěť náš rozum, abychom stále jasně poznávali Kristovo učení, zapal naše srdce, abychom se radovali z jeho velikosti a krásy, posilni naši vůli, abychom podle něho stále dokonaleji žili.

– Přijď, Duchu rozumu a nauč nás veškeré pravdě, abychom alespoň trochu pochopili, jaká je šířka a délka, výška a hloubka nekonečné moudrosti a vědomosti Boží.

– Přijď, duchu rady a nauč nás v každé životní situaci správně se rozhodnout pro to, co je ke cti a slávě Boží a co prospěje ke spáse našich duší.

– Přijď, Duchu síly a posilni naši statečnost a odvahu, abychom se nebáli překážek a s tvou pomocí vykonali, co od nás Bůh žádá.

– Přijď, Duchu umění a nauč nás správně rozeznávat řád hodnot, stupnici dober, abychom pro dobra menší neodmítali hodnoty vyšší, pro dobra hmotná hodnoty duchovní.

– Přijď, Duchu zbožnosti a prohlubuj v nás synovskou důvěru dětí Božích, zdokonaluj naši modlitbu, abychom se k Bohu obraceli vždy upřímně a s naprostou důvěrou.

– Přijď, Duchu bázně Boží a naplň nás láskyplnou věrností, abychom přemáhali hřích a vše, co nás odvádí od Boha.

SLOVO BOŽÍ

V poslední den, hlavní den svátků, Ježíš stál v chrámě a hlasitě zvolal: Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Ten, kdo ve mě věří, jak říká Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra. To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho věří.
(Jan 7,37-39)

ÚVAHA

Svatost nespočívá v tom, že jsme křesťany jen podle jména život Boží musí být viditelný v našich činech a v celém životě. Tentýž Duch, který působil při zrození církve, chce působit ve společenství věřících i dnes a do konce časů.

CHVÍLE PRO TICHOU MEDITACI

PROSBY

Prosme o Ducha svatosti:
– Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících. Ve křtu a biřmování jsme dostali Ducha svatého. On chce utvářet naše jednání, proniknout celý náš život.
Přijď Duchu svatý

– Působení Ducha je mnohostranné podle rozdílnosti lidských povah a životních cest. On nás vybízí a vede k životu lásky.
Přijď Duchu svatý

– Duch jednotlivé lidi spojuje ve společenství a probouzí v nás odpovědnost za naše bližní.
Přijď Duchu svatý

ZAKONČENÍ
V Duchu svatém můžeme volat: Abba, Otče! Pomodleme se nyní jak nás naučil Pán Ježíš Kristus:

Otče náš ………….. neboť Tvé je království I moc I sláva na věky.

Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání:
Bůh, Otec světel, osvítil učedníky Páně působením Utěšitele, Ducha svatého.
Ať i vás zahrne dary svého Ducha a naplní vás svým požehnáním.
Ať oheň Ducha svatého očistí vaše srdce a prozáří je jasem svého světla.
Ať Duch pravdy, který různé národy sjednocuje ve víře, dovede také vás cestou víry k plnému poznání Boha.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i duch svatý.
Amen

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *