Svátost manželství

Ve svátosti manželství si dva lidé navzájem slibují lásku a věrnost. Svátostné (církevní) manželství je doživotní svazek. Dva pokřtění si udělují vzájemně tuto svátost.

Příprava snoubenců začíná po domluvě s moderátorem farnosti. Příprava je povinná pro oba snoubence. 

K uzavření církevního manželství je zapotřebí, aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěný katolík, aby žádný ze snoubenců nebyl rozvedený po předchozím platném manželství (dva nekatolíci nebo nepokřtění uzavírají církevně nerozlučitelné manželství i občanským obřadem), aby v případě různosti víry oba snoubenci učinili písemné prohlášení o katolickém křtu a výchově dětí a vzájemné toleranci ve víře. 
K sepsání protokolu je zapotřebí rovněž potvrzení o křtu (nesmí být starší než zhruba tři měsíce).

Termín svatby je dobré si rezervovat s předstihem minimálně tři měsíce předem. Pro domluvu termínu, případně domluvu všeho potřebného je důležitá osobní návštěva farního úřadu, nebo kontaktování některého z duchovních ve farnosti. Rovněž tak i přípravu je nutné absolvovat celou včas – nejlépe tři nebo čtyři měsíce před samotným sňatkem. Příprava má dvě části; první je on-line kurz pastoračního oddělení biskupství plzeňského a druhou je osobní pohovor a kontrola dokladů a nakonec společná příprava obřadu a vysvětlení jeho náležitostí.

Pro zajištění potřebných dokladů uznání svatby před státem je nutné předem navštívit také státní matriku pod kterou spadá místo uzavření manželství.
Pro naši farnost je to matrika Mú Klatovy; na matriku je nutno jít nejdříve tři měsíce před datem uzavření sňatku.