Hlavní stránka

Svatodušní novena – 5. den

SVATODUŠNÍ NOVÉNA

5. DEN – DUCH SVOBODY

VE JMÉNU OTCE I SYNA + I DUCHA SVATÉHO.
AMEN

– Přijď, Duchu modrosti, a ovsvěť náš rozum, abychom stále jasně poznávali Kristovo učení, zapal naše srdce, abychom se radovali z jeho velikosti a krásy, posilni naši vůli, abychom podle něho stále dokonaleji žili.

– Přijď, Duchu rozumu a nauč nás veškeré pravdě, abychom alespoň trochu pochopili, jaká je šířka a délka, výška a hloubka nekonečné moudrosti a vědomosti Boží.

– Přijď, duchu rady a nauč nás v každé životní situaci správně se rozhodnout pro to, co je ke cti a slávě Boží a co prospěje ke spáse našich duší.

– Přijď, Duchu síly a posilni naši statečnost a odvahu, abychom se nebáli překážek a s tvou pomocí vykonali, co od nás Bůh žádá.

– Přijď, Duchu umění a nauč nás správně rozeznávat řád hodnot, stupnici dober, abychom pro dobra menší neodmítali hodnoty vyšší, pro dobra hmotná hodnoty duchovní.

– Přijď, Duchu zbožnosti a prohlubuj v nás synovskou důvěru dětí Božích, zdokonaluj naši modlitbu, abychom se k Bohu obraceli vždy upřímně a s naprostou důvěrou.

– Přijď, Duchu bázně Boží a naplň nás láskyplnou věrností, abychom přemáhali hřích a vše, co nás odvádí od Boha.

SLOVO BOŽÍ

Když se však naplnil čas, poslal Bůh svého syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, který volá: Abba, Otče! Už tedy nejsi otrok, ale syn.
A kde je Duch Páně, tam je svoboda.
(Gal 4,4-7a: 2Kor 3,17)

ÚVAHA

Boží Syn nás osvobodil. Už izraelský národ reptal proti Mojžíšovi, který ho vyvedl z egyptského otroctví, protože se mu svoboda zdála obtížná. Také nový Boží lid je stále v pokušení odmítnout svobodu, kterou nám nabízí Bůh. Duch nás stále povzbuzuje k opravdové svobodě Božích dětí.

CHVÍLE PRO TICHOU MEDITACI

PROSBY

Prosme Ducha svobody :
– Přijď, Duchu svatý a osvoboď nás. Jsme svobodné Boží děti, když konáme Boží vůli ne z nutnosti nebo ze strachu, ale z lásky k Otci.
Přijď Duchu svatý

– Nesmíme zneužívat svobody jako záminky ke zlu, ale máme rozmnožovat skutky tvůrců pokoje.
Přijď Duchu svatý

– Máme nést ovoce Ducha, který je láska, radost, pokoj, trpělivost, přátelství, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání.
Přijď Duchu svatý

ZAKONČENÍ
V Duchu svatém můžeme volat: Abba, Otče! Pomodleme se nyní jak nás naučil Pán Ježíš Kristus:

Otče náš ………….. neboť Tvé je království I moc I sláva na věky.

Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání:
Bůh, Otec světel, osvítil učedníky Páně působením Utěšitele, Ducha svatého.
Ať i vás zahrne dary svého Ducha a naplní vás svým požehnáním.
Ať oheň Ducha svatého očistí vaše srdce a prozáří je jasem svého světla.
Ať Duch pravdy, který různé národy sjednocuje ve víře, dovede také vás cestou víry k plnému poznání Boha.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i duch svatý.
Amen

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *