Hlavní stránka

Svatodušní novena – 2. den

SVATODUŠNÍ NOVÉNA

2. DEN – DUCH PRAVDY

VE JMÉNU OTCE I SYNA + I DUCHA SVATÉHO.
AMEN

– Přijď, Duchu modrosti, a ovsvěť náš rozum, abychom stále jasně poznávali Kristovo učení, zapal naše srdce, abychom se radovali z jeho velikosti a krásy, posilni naši vůli, abychom podle něho stále dokonaleji žili.

– Přijď, Duchu rozumu a nauč nás veškeré pravdě, abychom alespoň trochu pochopili, jaká je šířka a délka, výška a hloubka nekonečné moudrosti a vědomosti Boží.

– Přijď, duchu rady a nauč nás v každé životní situaci správně se rozhodnout pro to, co je ke cti a slávě Boží a co prospěje ke spáse našich duší.

– Přijď, Duchu síly a posilni naši statečnost a odvahu, abychom se nebáli překážek a s tvou pomocí vykonali, co od nás Bůh žádá.

– Přijď, Duchu umění a nauč nás správně rozeznávat řád hodnot, stupnici dober, abychom pro dobra menší neodmítali hodnoty vyšší, pro dobra hmotná hodnoty duchovní.

– Přijď, Duchu zbožnosti a prohlubuj v nás synovskou důvěru dětí Božích, zdokonaluj naši modlitbu, abychom se k Bohu obraceli vždy upřímně a s naprostou důvěrou.

– Přijď, Duchu bázně Boží a naplň nás láskyplnou věrností, abychom přemáhali hřích a vše, co nás odvádí od Boha.

SLOVO BOŽÍ
Ale až přijde On, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí.
(Jan 16,13-14)

ÚVAHA
Lidský duch nemůže obsáhnout celou Boží pravdu. Kdyby se mu nedostalo pomoci, zůstal by zcela ve tmě. Znovu a znovu potřebuje církev pomoc Ducha svatého, aby dokázala jít cestou pravdy.

CHVÍLE PRO TICHOU MEDITACI

PROSBY
Prosme o Ducha pravdy:
– Přijď, Duchu svatý, abychom poznali pravdu. Ježíšovo poselství je nám předáváno lidskými slovy. Bez pomoci Ducha svatého bychom mu nemohli porozumět.
Přijď Duchu svatý

– Křesťané jsou po staletí rozdělení. Bez pomoci Ducha nemohou znovu najít jednotu.
Přijď Duchu svatý

– Mnoho lidí se pokouší dát životu smysl bez Krista. Bez pomoci Ducha nemůžeme žít plným životem.
Přijď Duchu svatý

ZAKONČENÍ
V Duchu svatém můžeme volat: Abba, Otče! Pomodleme se nyní jak nás naučil Pán Ježíš Kristus:

Otče náš ………….. neboť Tvé je království I moc I sláva na věky.

Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání:
Bůh, Otec světel, osvítil učedníky Páně působením Utěšitele, Ducha svatého.
Ať i vás zahrne dary svého Ducha a naplní vás svým požehnáním.
Ať oheň Ducha svatého očistí vaše srdce a prozáří je jasem svého světla.
Ať Duch pravdy, který různé národy sjednocuje ve víře, dovede také vás cestou víry k plnému poznání Boha.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i duch svatý.
Amen

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *