Křest

Křest dítěte je především velkou radostí pro vás rodiče, kteří také nesete svoji plnou zodpovědnost za budoucí výchovu dítěte i ve víře. Tuto zodpovědnost nemohou převzít ani prarodiče, ani kmotři, ani přátelé, ačkoliv pochopitelně na ní mají svůj podíl.

Jak na to
Nejprve je vhodné osobně se domluvit s knězem nebo navštívit farní kancelář.
Následuje příprava ke křtu, ta spočívá v několika setkáních (kritériem počtu setkání je vzdělanost ohledně základů víry, zda se jedná o křest první nebo několikátý atd.).
Obsahem přípravy je rozhovor o významu křtu, o rodině, ve které bude dítě vyrůstat, o víře a také o křestním obřadu.
K první přípravě je dobré si přinést rodný list dítěte a oddací list. Tyto doklady slouží k vyplnění formuláře „Křestní zápis“ tj. žádost o svátost křtu obsahující údaje, potřebné k zápisu do matriky a vystavení křestního listu.

Kmotr
Podle starobylého zvyku církve má mít každý, kdo bude pokřtěn kmotra. Kmotrem může být ten, kdo je sám pokřtěný, přijal svátost biřmování, přijal svaté přijímání a vede život odpovídající víře. Kmotr duchovně zastupuje rodinu dítěte a zastupuje i církev jako matku. Je-li potřeba, má pomáhat rodičům, aby dítě dospělo k vyznávání víry slovem i životem. Úkolem kmotra je opatřit dítěti křestní roušku a svíčku.

KŘEST DOSPĚLÝCH
U dospělého člověka, nebyl-li dosud pokřtěn, je třeba důkladné přípravy k přijetí tzv. iniciačních svátostí církve (křtu, biřmování a prvního svatého přijímání).
Příprava na křest dospělých má tři pilíře: výuka katechizmu, rozvoj osobního vztahu s Bohem a život ve společenství církve. Po domluvě s knězem probíhá v osobních setkáních. Příprava směřuje ke slavení největších svátků křesťanů Velikonocům. Právě Velikonoční slavnost je chvíli, kdy církev tradičně slaví KŘTY DOSPĚLÝCH.

Pro osobní domluvu kontaktujte KNĚZE.