Společenství

MARIINA LEGIE

Mariina Legie je mezinárodní katolická organizace, založená 7. září 1921 Frankekm Duffem z Irska. Je formou laického apoštolátu ve službě církvi a pod církevním vedením. Může být v diecézi založená jen se svolením biskupa, ve farnosti se svolením příslušného farního kněze, respektive Vikáře.

Má dvojí cíl: rozvíjet duchovní život svých členů a šířit Kristovo království prostřednictvím Panny Marie.

Frank Duff vypracoval podrobné stanovy, jimiž se řídí Legie na celém světě a zaručují její pevný a neměnný řád. Členové se scházejí 1x týdně na schůzce prezídia – základem je modlitba růžence, zástupci jednotlivých prezidií 1x měsíčně ve vyšším orgánu-curii, na ni dohlíží comitium, nad ním vykonává pravomoc Senát či Regie. Nejvyšší řídící pravomoc má Concillium v irském Dublinu.

V současnosti je Mariina Legie rozšířená ve 187 zemích světa, má 3 mil. legionářů a 9 mil. pomocných legionářů.

Mariina Legie v České Republice:
CURIE: Klatovy, Brno
COMITIUM: Praha (15 prezídií), Olomouc (5 prezídií); comicia podléhají vyššímu řídícímu orgánu-Senátu Mariiny Legie, nejbližší je ve Vídni.

CURIE KLATOVY: založena 12. února 2005 má 4 prezídia – „Matka Moudrosti“ Klatovy; „Matka Kristova“ Klatovy; „Narození Panny Marie“ Tajanov; „Panna Marie Růžencová“ Plzeň. Duchovním vůdcem je P. Jaroslav Hůlle

Kontakt na pověřenou osobu: Eva Hrdinová 723 655 493

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *