Hlavní stránka

Svatodušní novena – 4. den

SVATODUŠNÍ NOVÉNA

4. DEN – DUCH UTĚŠITEL

VE JMÉNU OTCE I SYNA + I DUCHA SVATÉHO.
AMEN

– Přijď, Duchu modrosti, a ovsvěť náš rozum, abychom stále jasně poznávali Kristovo učení, zapal naše srdce, abychom se radovali z jeho velikosti a krásy, posilni naši vůli, abychom podle něho stále dokonaleji žili.

– Přijď, Duchu rozumu a nauč nás veškeré pravdě, abychom alespoň trochu pochopili, jaká je šířka a délka, výška a hloubka nekonečné moudrosti a vědomosti Boží.

– Přijď, duchu rady a nauč nás v každé životní situaci správně se rozhodnout pro to, co je ke cti a slávě Boží a co prospěje ke spáse našich duší.

– Přijď, Duchu síly a posilni naši statečnost a odvahu, abychom se nebáli překážek a s tvou pomocí vykonali, co od nás Bůh žádá.

– Přijď, Duchu umění a nauč nás správně rozeznávat řád hodnot, stupnici dober, abychom pro dobra menší neodmítali hodnoty vyšší, pro dobra hmotná hodnoty duchovní.

– Přijď, Duchu zbožnosti a prohlubuj v nás synovskou důvěru dětí Božích, zdokonaluj naši modlitbu, abychom se k Bohu obraceli vždy upřímně a s naprostou důvěrou.

– Přijď, Duchu bázně Boží a naplň nás láskyplnou věrností, abychom přemáhali hřích a vše, co nás odvádí od Boha.

SLOVO BOŽÍ

A já budu prosit Otce a dá Vám jiného Přímluvce, aby s Vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude u vás. Nenechám vás tu sirotky. Zase k vám přijdu. Ještě krátký čas a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy budete živi. Uvidíte mne, protože jsem živ a i vy budete živi.
(Jan 14,16-15.19b)

ÚVAHA

Kdo je osamocený a opuštěný, hledá útěchu. I my se často cítíme sami, v bezmocné úzkosti, a potřebujeme pomoc. Duch, který v nás bydlí, nás však utěšuje. Pomáhá nám, abychom zakoušeli, že také Ježíš a Otec jsou v nás.

CHVÍLE PRO TICHOU MEDITACI

PROSBY

Prosme o Ducha Utěšitele:
– Přijď, Duchu svatý a přebývej v našich srdcích. Kde je láska, tam je Bůh. V lásce můžeme poznávat Boží blízkost. Když žijeme v lásce, ukazujeme také druhým lidem Boha.
Přijď Duchu svatý

– Ježíš je uprostřed nás, jsme-li dva, nebo tři shromážděni v jeho jménu. Duch nám pomáhá nacházet Pána v jeho církvi, ve společenství, v nástupcích apoštolů.
Přijď Duchu svatý

– Máme naději, že budeme věčně patřit na svého Pána. Toto zaslíbení nás naplňuje útěchou a radostí.
Přijď Duchu svatý

ZAKONČENÍ
V Duchu svatém můžeme volat: Abba, Otče! Pomodleme se nyní jak nás naučil Pán Ježíš Kristus:

Otče náš ………….. neboť Tvé je království I moc I sláva na věky.

Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání:
Bůh, Otec světel, osvítil učedníky Páně působením Utěšitele, Ducha svatého.
Ať i vás zahrne dary svého Ducha a naplní vás svým požehnáním.
Ať oheň Ducha svatého očistí vaše srdce a prozáří je jasem svého světla.
Ať Duch pravdy, který různé národy sjednocuje ve víře, dovede také vás cestou víry k plnému poznání Boha.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i duch svatý.
Amen