Hlavní stránka

Svatodušní novena – 1. den

SVATODUŠNÍ NOVÉNA

1. DEN – DUCH SÍLY

VE JMÉNU OTCE I SYNA + I DUCHA SVATÉHO. AMEN

– Přijď, Duchu modrosti, a ovsvěť náš rozum, abychom stále jasně poznávali Kristovo učení, zapal naše srdce, abychom se radovali z jeho velikosti a krásy, posilni naši vůli, abychom podle něho stále dokonaleji žili.

– Přijď, Duchu rozumu a nauč nás veškeré pravdě, abychom alespoň trochu pochopili, jaká je šířka a délka, výška a hloubka nekonečné moudrosti a vědomosti Boží.

– Přijď, duchu rady a nauč nás v každé životní situaci správně se rozhodnout pro to, co je ke cti a slávě Boží a co prospěje ke spáse našich duší.

– Přijď, Duchu síly a posilni naši statečnost a odvahu, abychom se nebáli překážek a s tvou pomocí vykonali, co od nás Bůh žádá.

– Přijď, Duchu umění a nauč nás správně rozeznávat řád hodnot, stupnici dober, abychom pro dobra menší neodmítali hodnoty vyšší, pro dobra hmotná hodnoty duchovní.

– Přijď, Duchu zbožnosti a prohlubuj v nás synovskou důvěru dětí Božích, zdokonaluj naši modlitbu, abychom se k Bohu obraceli vždy upřímně a s naprostou důvěrou.

– Přijď, Duchu bázně Boží a naplň nás láskyplnou věrností, abychom přemáhali hřích a vše, co nás odvádí od Boha.

BOŽÍ SLOVO
Tak praví Pán: Jan křtil vodou, ale vy bude pokřtěni Duchem svatým za několik málo dní. Až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano, až na konec země. (Sk 1,5-8)

ÚVAHA
Duch síly působí ve světě. Apoštolové překonali strach a všude hlásali Ježíše Krista. A mnozí je následovali od pokolení do pokolení, od národa k národu. Až do konce časů bude Duch svatý projevovat svou moc na lidech, kteří Ježíše vyznávají a následují.

CHVÍLE PRO TICHOU MEDITACI

PROSBY
Prosme o Ducha síly:
– Přijď, Duchu svatý a pomoz nám v naší slabosti. Uprostřed lhostejného světa nám chybí odvaha hlásit se ke své víře.
Přijď Duchu svatý

– Poznáváme dobro, které bychom měli konat, ale často k tomu nemáme dost síly.
Přijď Duchu svatý

– Jsme často malověrní a nedůvěřujeme zaslíbením našeho Pána.
Přijď Duchu svatý

ZAKONČENÍ
V Duchu svatém můžeme volat: Abba, Otče! Pomodleme se nyní jak nás naučil Pán Ježíš Kristus:

Otče náš ………….. neboť Tvé je království I moc I sláva na věky.

Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání:
Bůh, Otec světel, osvítil učedníky Páně působením Utěšitele, Ducha svatého.
Ať i vás zahrne dary svého Ducha a naplní vás svým požehnáním.
Ať oheň Ducha svatého očistí vaše srdce a prozáří je jasem svého světla.
Ať Duch pravdy, který různé národy sjednocuje ve víře, dovede také vás cestou víry k plnému poznání Boha.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i duch svatý.-Amen

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *