Hlavní stránka

Svatodušní novena – 8. den

SVATODUŠNÍ NOVÉNA

8. DEN – DUCH JEDNOTY

VE JMÉNU OTCE I SYNA + I DUCHA SVATÉHO.
AMEN

– Přijď, Duchu modrosti, a ovsvěť náš rozum, abychom stále jasně poznávali Kristovo učení, zapal naše srdce, abychom se radovali z jeho velikosti a krásy, posilni naši vůli, abychom podle něho stále dokonaleji žili.

– Přijď, Duchu rozumu a nauč nás veškeré pravdě, abychom alespoň trochu pochopili, jaká je šířka a délka, výška a hloubka nekonečné moudrosti a vědomosti Boží.

– Přijď, duchu rady a nauč nás v každé životní situaci správně se rozhodnout pro to, co je ke cti a slávě Boží a co prospěje ke spáse našich duší.

– Přijď, Duchu síly a posilni naši statečnost a odvahu, abychom se nebáli překážek a s tvou pomocí vykonali, co od nás Bůh žádá.

– Přijď, Duchu umění a nauč nás správně rozeznávat řád hodnot, stupnici dober, abychom pro dobra menší neodmítali hodnoty vyšší, pro dobra hmotná hodnoty duchovní.

– Přijď, Duchu zbožnosti a prohlubuj v nás synovskou důvěru dětí Božích, zdokonaluj naši modlitbu, abychom se k Bohu obraceli vždy upřímně a s naprostou důvěrou.

– Přijď, Duchu bázně Boží a naplň nás láskyplnou věrností, abychom přemáhali hřích a vše, co nás odvádí od Boha.

SLOVO BOŽÍ

Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest.
Vy všichni pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista. Všichni jste jeden v Kristu Ježíši.
(Ef 4,4-5. Gal 3,27-28)

ÚVAHA

Když byl Pán ježíš povýšen na kříž a oslaven, seslal slíbeného Ducha a jeho prostřednictvím povolal a shromáždil lid Nové smlouvy, kterým je církev, v jednotu víry, naděje a lásky. Církev jako jediné Boží stádce má být znamením mezi národy. Porušená jednota křesťanů oslabuje jejich svědectví a brání, aby svět uvěřil. Duch svatý však pobízí rozdělené křesťany, aby opět dospěli k plnosti jednoty.

CHVÍLE PRO TICHOU MEDITACI

PROSBY

Prosme o Ducha jednoty:
– Přijď, Duchu svatý a sjednoť nás v jeden lid. Jako se z mnoha obilných zrn rozptýlených po polích stává jeden chléb, který se působením Ducha svatého proměňuje v Tělo Kristovo, tak chce Duch svatý sjednotit církev ze všech končin země.
Přijď Duchu svatý

– Jsme rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví.
Přijď Duchu svatý

– Ježíš Kristus, velekněz nové smlouvy a věčné smlouvy, za nás prosil: Ať všichni jsou jedno, jako Ty, Otče, ve mě a já v Tobě, ať i oni jsou jedno, aby svět uvěřil.
Přijď Duchu svatý

ZAKONČENÍ

V Duchu svatém můžeme volat: Abba, Otče! Pomodleme se nyní jak nás naučil Pán Ježíš Kristus:
Otče náš ………….. neboť Tvé je království I moc I sláva na věky.

Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání:
Bůh, Otec světel, osvítil učedníky Páně působením Utěšitele, Ducha svatého.
Ať i vás zahrne dary svého Ducha a naplní vás svým požehnáním.
Ať oheň Ducha svatého očistí vaše srdce a prozáří je jasem svého světla.
Ať Duch pravdy, který různé národy sjednocuje ve víře, dovede také vás cestou víry k plnému poznání Boha.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i duch svatý.
Amen

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *