Hlavní stránka

Svatodušní novena – 3. den

SVATODUŠNÍ NOVÉNA

3. DEN – DUCH PRAVDY

VE JMÉNU OTCE I SYNA + I DUCHA SVATÉHO.
AMEN

– Přijď, Duchu modrosti, a ovsvěť náš rozum, abychom stále jasně poznávali Kristovo učení, zapal naše srdce, abychom se radovali z jeho velikosti a krásy, posilni naši vůli, abychom podle něho stále dokonaleji žili.

– Přijď, Duchu rozumu a nauč nás veškeré pravdě, abychom alespoň trochu pochopili, jaká je šířka a délka, výška a hloubka nekonečné moudrosti a vědomosti Boží.

– Přijď, duchu rady a nauč nás v každé životní situaci správně se rozhodnout pro to, co je ke cti a slávě Boží a co prospěje ke spáse našich duší.

– Přijď, Duchu síly a posilni naši statečnost a odvahu, abychom se nebáli překážek a s tvou pomocí vykonali, co od nás Bůh žádá.

– Přijď, Duchu umění a nauč nás správně rozeznávat řád hodnot, stupnici dober, abychom pro dobra menší neodmítali hodnoty vyšší, pro dobra hmotná hodnoty duchovní.

– Přijď, Duchu zbožnosti a prohlubuj v nás synovskou důvěru dětí Božích, zdokonaluj naši modlitbu, abychom se k Bohu obraceli vždy upřímně a s naprostou důvěrou.

– Přijď, Duchu bázně Boží a naplň nás láskyplnou věrností, abychom přemáhali hřích a vše, co nás odvádí od Boha.

SLOVO BOŽÍ

Právě tak i Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tak sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a Bůh, který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí.
(Řím 8, 26-27)

ÚVAHA

Duch se projevuje v modlitbách církve a v modlitbách národů. Sami od sebe nevíme, jaký je Bůh a co bychom měli říci, když s Bohem mluvíme. Ale Duch probouzí srdce. Nemusíme zůstat němí. Můžeme volat “Abba, Otče”!

CHVÍLE PRO TICHOU MEDITACI

PROSBY

Prosme o přispění Ducha :
– Přijď, Duchu svatý, a nauč nás modlit se. Často nevíme, jak se máme modlit, a proto prosíme o Tvou pomoc.
Přijď Duchu svatý

– Mnozí lidé se přestali modlit, jiní se modlitbě nikdy neučili.
Přijď Duchu svatý

– Naší modlitbě často chybí radost, chvála a dík, a proto znovu prosíme:
Přijď Duchu svatý

ZAKONČENÍ
V Duchu svatém můžeme volat: Abba, Otče! Pomodleme se nyní jak nás naučil Pán Ježíš Kristus:

Otče náš ………….. neboť Tvé je království I moc I sláva na věky.

Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání:
Bůh, Otec světel, osvítil učedníky Páně působením Utěšitele, Ducha svatého.
Ať i vás zahrne dary svého Ducha a naplní vás svým požehnáním.
Ať oheň Ducha svatého očistí vaše srdce a prozáří je jasem svého světla.
Ať Duch pravdy, který různé národy sjednocuje ve víře, dovede také vás cestou víry k plnému poznání Boha.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i duch svatý.
Amen

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *