Hlavní stránkaKnihovna

Novena k Duchu svatému – body k zamyšlení (druhý den)

Ve včerejší modlitbě jsme prosili o TOUHU PO BOHU. Dnes o to více skrze touhu směřujeme k setkání s tím, který žízní po nás. A to dokonce tak, že pro samotnou žízeň pro nás se za nás vydal k oběti kříže! Chci opětovat jeho lásku tím, že mu dám sám sebe?
Ano, Ježíš Kristus!
Naše touha musí vést k niternému setkání s ním. On je ten, který mám chce poslat Ducha svatého jak to přislíbil. A není jiné cesty než se zříct sebe a přijmout Jeho!

Druhý den: Ježíš Kristus
1) Texty Písma svatého
Jan 7,37:
Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije.
Jan 4,10.13-14:
Ježíš ji na to řekl: „Kdybys znala Boží dar a věděla, kdo ti říká: ,Dej mi napít‘, spíše bys prosila ty jeho, aby ti dal živou vodu
… Každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu já dám, nebude žíznit navěky, ale voda,
kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.“

2) Zamyšlení
Ježíš Kristus je ten, který v nás otevírá pramen živé vody. Setkání s ním se stává okamžikem, který mění lidský život. V Ježí ši
poznáváme Boha jako toho, který se dá nalézt, toho, který napřed hledá nás, přichází k nám, abychom my mohli přijít k Bohu.
On stojí u dveří našeho srdce a čeká, až mu otevřeme (srov. Zj 3,20), aby nás mohl obdarovat Duchem svatým.
On je ten, který s Otcem sesílá Ducha svatého stále znovu na svou církev a na každého z nás. Je třeba tedy znovu objevit Krista,
přijít k němu a přijmout ho, otevřít své srdce jeho lásce a zamilovat si ho, zvolit si ho nově jako svého Pána a přítele. Uvěřit,
že on je ten, který má klíč k mému novému životu v Duchu svatém.
Jestliže chci, aby se Ježíš stal skutečně Pánem mého života, nemůže pánem být něco jiného, ani já sám. Tou nejčastější překážkou
v působení Ducha svatého v nás je, že se nezřekneme sebe sama ve prospěch Krista, že nedovolíme Pánu Ježíši, aby
se v našem životě ujal své vlády.

3) Uvedení do modlitby
Chval Pána a děkuj mu za to, že on je ten, který tě hledá, touží po tobě, čeká na tebe, přichází k tobě a přitom čeká, až ty přijdeš
k němu. Děkuj mu za vše, co pro tebe v životě vykonal.
Odpros za vzpoury svého života, slepotu, hluchotu a zatvrzelost svého srdce a popros o důvěrnost s Kristem. Otevři Pánu své
srdce, pusť ho do svého života, dej mu důvěru a přijmi ho za svého Pána.

Z modlitby bl. Alžběty od Nejsvětější Trojice
Stravující Ohni, Duchu lásky, sestup do mne, jako by se v mé duši stalo vtělení Slova, abych pro něho byla dalším lidstvím, v němž by mohl obnovovat celé své tajemství.
Modlitba k Panně Marii, Snoubence Ducha svatého
Nejčistší Snoubenko Ducha svatého, daruj nám lásku svého neposkvrněného srdce jak k Bohu, tak k bližnímu, aby naše srdce byla chápavá a hodna všech darů Ducha svatého, neboť teprve v plnosti těchto darů tě dovedeme nazývat svou matkou a tebe ctít. Žehnej nám, Matko, uctíváme-li Ducha svatého a snažíme-li se stát hodnými jeho darů, abychom ve světě obnovili čest Boží.

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *